1. Algemeen
1.1 Op alle overeenkomsten met betrekking tot lease en verkoop van producten of diensten in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden of reeds verrichtte werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.
1.2 Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Summit Marketing B.V., hierna aan te duiden als ‘Leasemaatschappij’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. 1.3 De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘klant’, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Leasemaatschappij en haar Directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
1.4 Door ondertekening van de leaseovereenkomst verklaart de klant een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het geleasde en diens risico’s. De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uit-gelegd of welke op het geleasde.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de Leasemaatschappij verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun gel-digheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeen-gekomen.
2.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW..
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Leasemaatschappij nim-mer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd. 2.4 Alle prijzen m.b.t. het geleasde zijn gebaseerd op de huidige dienst-verlening of vooraf gefabriceerd product. Additionele werkzaamheden zullen altijd separaat worden gefactureerd en middels een bevestiging van een additionele offerte worden bekrachtigd.
2.5 Leasemaatschappij kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor on-juistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten enz.

3. leaseperiode en verplichtingen klant
3.1 De leasetermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeen-gekomen, voor een periode van minimaal één maand voor maximaal de periode zoals in de overeenkomst is vermeld of uiterlijk van rechtswege 3 kalendermaanden na de datum van de opzegging van de leaseovereenkomst. 3.2 Alle dagen gedurende welke de klant het geleasde in zijn gebruik heeft, inclusief de dagen van aansluiten en afsluiten, worden in rekening gebracht. 3.3 klant dient het geleasde uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de over-eenkomst eindigt buiten gebruik te stellen, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt of indien dit nodig is. Indien de overeengekomen leaseperiode is geëindigd en het geleasde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de Leasemaatschappij, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de leaseperiode telkens met één maand verlengd worden, danwel zal de Leasemaatschappij de diensten en of producten onverwijld weer tot zich nemen.
3.4 De leaseperiode eindigt nadat Leasemaatschappij het leaseobject buiten gebruik heeft gesteld, danwel heeft afgesloten.
3.5 De leaseperiode eindigt ook indien het leaseobject wordt afgemeld via email, doch met inachtneming van punt 3.4.
3.6 Leasemaatschappij heeft het recht de leaseprijs te berekenen tot het einde van de derde kalendermaand na de maand waarin schriftelijk is op-gezegd..
3.7 a. klant is verplicht beslaglegging en/of vorderingen van derden onver-wijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Leasemaatschappij, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.
b. De klant is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het leaseobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Leasemaatschappij gegeven uitdrukkelijke toestemming.
3.8 Het is verboden om het leaseobject buiten Nederland te brengen middels een kopie en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Leasemaatschappij.
3.9 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de klant zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien ver-eist. Ook zonder schriftelijke toestemming is Leasemaatschappij gerechtigd namens klant uitingen te maken en te publiceren ten behoeve van de schrif-telijk overeengekomen online marketing danwel de diensten.

4. Levertijd en oplevering
4.1 Indien Leasemaatschappij zich tegenover klant heeft verplicht het ge-leasde aan de klant te koppelen, zal Leasemaatschappij ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Leasemaatschappij kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door klant.
4.2 Over dagen gedurende welke de Leasemaatschappij niet in staat is het geleasde ter beschikking te stellen aan de klant, is aan de Leasemaatschap-pij het overeengekomen leasebedrag verschuldigd.
4.3 Indien aflevering op verzoek van de klant wordt uitgesteld is de Lease-maatschappij bevoegd de overeengekomen lease door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Het zogeheten opleveren van het geleasde door Leasemaatschappij, indien zo is overeengekomen, geschiedt op het door de klant opgegeven emailadres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor de benodigde oplevering mail.
4.5 Het leaseobject dient direct bij ontvangst danwel live zetten of online zetten, te worden gecontroleerd door de klant. Klant wordt geïnformeerd per mail door leasemaatschappij.
4.6 De Leasemaatschappij heeft het recht, zonder klant op de hoogte te stellen, om het leaseobject te ruilen door gelijkwaardig product, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft.

5. Schade en risico
5.1 Leasemaatschappij is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei schade,

die het geleasde na de inontvangstneming of oplevering mocht oplopen, noch voor de daardoor indirecte geleden schade of ev. gevolgschades. Indien Summit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.2 Indien buiten de schuld van de klant een schade/storing aan het leaseobject is ontstaan, zal Leasemaatschappij zich ten volle inspannen de dienstverlening zo spoedig mogelijk weer op gang te zetten. Indien dit, op wat voor manier niet mogelijk blijkt te zijn, blijft de overeenkomst van kracht, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsperiode.
5.3 Indien klant de maandlease storneert, om wat voor reden dan ook, zal Leasemaatschappij zich eerst trachten te informeren bij klant . Indien klant na een normaal geachte inspanning geen gehoor geeft aan Leasemaatschappij, is de Leasemaatschappij gerechtigd, lees 12 kalendermaanden, ineens te factureren.

6. Eigendom en Rechten Derden
6.1 Te allen tijde behoudt de Leasemaatschappij het eigendom van het leaseobject, buiten de domeinnaam om, en de Leasemaatschappij heeft het recht het leaseobject te controleren of te laten controleren.
6.2 Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het leaseobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Leasemaatschappij verboden.
6.3 De klant verbindt zich de Leasemaatschappij onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem verleende goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van betaling of onder curatele stel-ling. De klant is altijd verplicht de curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de met de Leasemaatschappij bestaande leaseovereenkomst. Tevens is klant verplicht aanspraken van derden op het geleasde materiaal af te wijzen en Leasemaatschappij ter zake te vrijwaren, alsmede het leaseobject direct te retourneren aan de Lease-maatschappij.
6.4 DERDENBEDING eigenaar/pandhouder:
a. klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het leaseobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het leaseobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Leasemaat-schappij te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van lease- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige leaseovereenkomst het leaseobject op eerste verzoek aan derden afgeven, zonder dat klant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het leaseobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Leasemaatschappij jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige leaseovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het leaseobject door klant zou willen continueren, is klant verplicht om op eerste verzoek van de derde een leaseovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
d. Het hiervoor in lid a t/m e opgenomen derdenbeding kan noch door klant of Leasemaatschappij worden herroepen.
6.6 Misbruik van het reeds geleased, bijvoorbeeld door middel van het ge-bruik van uitingen buiten of na de leaseperiode, zal een boete van 250 Euro per dag direct opeisbaar worden opgelegd. Buiten deze boete zal een door de rechtbank opeisbare boete worden vastgesteld voor het overschrijden van het auteursrecht.

7. Overmacht
7.1 Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de ver-plichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Leasemaat-schappij zijn toe te rekenen. Lees Google, maar ook andersoortige voorvallen, wijzigt haar algoritme dusdanig dat er meer onderzoek dient plaats te vinden naar de wijzigingen. Leasemaatschappij is gerechtigd uit te wijken naar de zoekmachine Bing.
7.2 Bij overmacht heeft de Leasemaatschappij de keuze om: De termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Leasemaatschappij in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

8. Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt het verleende van het geleasde uitsluitend, met de uitsluiting van de aansluitkosten of aansluitkosten PLUS, op basis van betaling middels automatische incasso. klant zal hiervoor een machtiging ondertekend aanleveren.
8.2 Indien betalingen op rekening worden overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of schriftelijk anders overeengekomen, op een door de Leasemaatschappij aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
8.3 Indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden wordt, vervallen eventuele kortingen en heeft de Leasemaatschappij het recht alsnog de volledige leaseprijs, lees 12 kalendermaanden ineens, in rekening te brengen. 8.4 klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. De Leasemaatschappij heeft in dit geval recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand gerekend.
8.5 Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelij-ke, vallende op de inning van de vordering en elke opvolgende vordering, zijn voor rekening van de nalatige klant . Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd is Leasemaatschappij gerechtigd vaste administratiekosten van € 200,- te rekenen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De klant , indien login gegevens zijn verstrekt, blijft te allen tijde verant-woordelijk en dus aansprakelijk voor het leaseobject en het betalen van de lease penningen en eventuele bijkomende kosten.
9.2 De Leasemaatschappij is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verleasde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij klant als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Leasemaatschappij.
9.3 Leasemaatschappij is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het geleasde kunnen niet op Leasemaatschappij verhaald worden. klant dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.
9.4 De Leasemaatschappij is evenmin aansprakelijk voor fouten van per-soneel van Leasemaatschappij, danwel van personen die door de Lease-maatschappij worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de leaseovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Leasemaatschappij kant.
9.5 De Leasemaatschappij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of klant ter beschikking gestelde gegevens. 9.6 Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, keuring,, onderhoud etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Annulering, opschorting en ontbinding
10.1 De Leasemaatschappij behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook.
10.2 De Leasemaatschappij is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, indien de Lease-maatschappij de annulering accepteert. Dit betreft dus een leasetermijn van minimaal 4 maanden inclusief de overeengekomen aansluitkosten.
10.3 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de ver-plichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is de Leasemaatschappij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de klant of bij stillegging, verkoop of liquidatie van klant s bedrijf, is de Leasemaatschappij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.
10.4 De klant is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke leasetermij-nen verschuldigd, onverminderd het recht van Leasemaatschappij op volle-dige schadevergoeding. Deze leasetermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de Leasemaatschappij.

11. Indexering
11.1 Summit heeft te allen tijde het recht om de lease voorwaarden te wijzi-gen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten leasecontracten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt be-lang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. De lessee heeft het recht om binnen 30, na bekendmaking, schriftelijk dan wel per elektronische berichtge-ving het abonnement te beëindigen, waarna de schriftelijk overeengekomen opzegtermijn, of vastgelegd middels deze algemene voorwaarden, wordt gerespecteerd. Summit Marketing behoudt zich het recht voor de tarieven voor SEO-contracten danwel de reguliere abonnementsovereenkomst, maan-delijks of indien specifiek overeengekomen, jaarlijks te indexeren. Hiervoor zal de indexering 2010=100 van het CBS worden gehanteerd.

12. Vernietiging bepaling
12.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze leasevoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

13. Toepasselijk recht/geschillen
13.1 Op alle door Leasemaatschappij gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
13.2 Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de Leasemaatschappij gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Leasemaatschappij of een nader door de Leasemaatschappij aangewezen rechtbank in Neder-land, onder toepassing van het Nederlands recht.
11.3 Deze leasevoorwaarden blijven van kracht indien Summit van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Scroll naar top